"Person HUMAN RESOURCES - nezávislé riešenie riadenia ľudských zdrojov"

Stručná charakteristika jednotlivých modulov:

Modul Person HR - PERSONALISTIKA

Smer - spracovanie personálnych údajov vrátane možnosti vkladania fotografických dokumentov, s rešpektovaním zákona o ochrane osobných údajov. Umožňuje centrálnu evidenciu informácií viacerých organizačných jednotiek v spoločnosti.

EVIDENCIA:

Modul Person HR - PRACOVNÉ VZŤAHY

Smer - vytvorenie a ukončenie pracovného vzťahu.

EVIDENCIA:

SPRACOVANIE:

Modul Person HR - ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

Modul odmeňovanie je určený pre výpočet nadtarifných motivačných zložiek mzdy. Modul je možné nastaviť podľa potrieb konkrétnej organizácie, na základe predloženého algoritmu výpočtu týchto zložiek mzdy. Obsahuje evidenciu rôznych sociálnych programov a ich vyhodnocovanie.

MOŽNOSTI SPRACOVANIA:

Modul Person HR - DOCHÁDZKA

Modul dochádzka slúži na evidenciu a vyhodnocovanie dochádzky, napojenie na dochádzkové systémy (kartičky, čiarové kódy, odtlačky prstov...), evidenciu a vyhodnocovanie výkonov (pri normatívoch produkcie), možnosť výpočtu miezd a platov,...

EVIDENCIA:

Modul Person HR - MZDY A PLATY

Jednoduché a prehľadné komplexné spracovanie úloh v oblasti miezd, a zároveň podrobné spracovanie údajov zamestnancov. Modul sa tvoril na základe dlhoročných skúseností a sú v ňom zahrnuté vlastnosti, na ktoré používatelia upozorňovali počas praktického používania.

SPRACOVANIE A VÝPOČET:

Vstupné údaje pre výpočet (neprítomnosti a odchýlky od mzdy, prémie, odmeny a iné zložky mzdy) sa dajú importovať z dochádzkového systému, resp. textových súborov. Taktiež je možné ich vložiť aj formou hromadného zadávania pre konkrétnu mzdovú položku. Zároveň si užívateľ kedykoľvek v priebehu spracovania miezd, jednoduchým spôsobom sám kontroluje sumáre za jednotlivé zložky mzdy, podľa vlastných kritérií.

MOŽNOSTI ANALÝZY:

ROZÚČTOVANIE MIEZD - MOŽNOSTI SPRACOVANIA:

TLAČ:

všetky potrebné dokumenty vyžadované platnou legislatívou, vrátane grafického spracovania jednotlivých dokumentov pre jednotlivé organizácie

Na základe štatistického spracovania mzdovo-personálnych údajov a robenia analýz v spoločnosti sa dajú údaje analyzovať pomocou definovaných vzorcov a algoritmov s číselnými a grafickými výstupmi. Napr.

pričom analýzy môžu byť vytvárane podľa jednotlivých stredísk a organizačných zatriedení v spoločnosti. Dajú sa porovnávať jednotlivé obdobia a jednotlivé organizačné celky. Taktiež je možné vytvárať skupiny, vyhodnocovať plány, vyťaženosť a efektivitu pracovných pozícií do najmenších detailov, a iné analýzy.

MOŽNOSTI A TECHNICKÉ SPRACOVANIE

V celej oblasti riešenia Person HR je možné využívať štandardnú funkcionalitu vyhľadávania pomocou filtra a triedenie podľa ktoréhokoľvek údaju v databáze. 
Možnosť rýchleho vyhodnocovania a tvorby rôznych štatistík (napr. využitím funkcionality kontingenčnej tabuľky) bez potreby tvorby nových reportov. Užívateľ si sám zvolí údaje, ktoré chce vidieť na obrazovke. 
Bezpečnosť z hľadiska ochrany osobných údajov je zabezpečená heslami, prístupovými právami a aplikačne, z hľadiska ochrany samotných dát automatickým zálohovaním a uzamknutím spracovaného mzdového obdobia bez možnosti spätnej zmeny týchto údajov. Každý záznam v databáze má vedenú históriu. Nie je problémom v ktoromkoľvek okamihu prezerať údaje spätne zo spracovaných mzdových období a formou výstupov s údajmi platnými zvolenému obdobiu.

Medzi ďalšie základné prednosti Person HR patria:

Meniaca sa legislatíva si vyžaduje neustále sledovanie a upravovanie softvérového riešenia. KASO Technologies, s.r.o. udržiava moduly miezd a personalistiky v 100% súlade s platnou legislatívou po celú dobu životnosti systému. So supportom majú naši zákazníci dobré skúsenosti. Ešte sme neevidovali reklamácie, spory, či nespokojnosť pre nedodržanie legislatívneho rámca. Užívatelia dostávajú pri legislatívnych zmenách tzv. zmenové listy a súbory na vykonanie zmien v dostatočnom predstihu, v službe podpory k systému Person HR.