"Výrobný modul je určený pre široký okruh firiem od potravinárskej výroby po strojársku výrobu - sériovú, zákazkovú"

Svojou koncepciou vyhovuje ako malým firmám, ktoré používajú iba jednoduché montáže výrobkov, tak aj veľkým napr. strojárskym spoločnostiam s vlastnou predvýrobou, vlastnou sieťou subdodávateľov a zložitou štruktúrou výrobkov. Modul podporuje rozhodovanie pri vytváraní plánov rôznych úrovní. Plány sú spracovávané tak, aby zabezpečili plynulé výrobné a zásobovacie toky v podniku, pričom sa optimálne využívajú dostupné pracovné a strojové kapacity. Plánovanie reaguje na výpadky a poruchy v zásobovaní a výrobe. 

Pri tvorbe plánu systém a zadávateľ vychádza z technologického postupu výroby pre jednotlivé výrobné série. Systém definuje vlastné číselníky (tarifné triedy, typizované operácie, číselník stredísk a pracovísk, číselník náradia a strojov), kusovú (na konkrétny výrobok aký materiál a v akom množstve) a výkonovú normu (typizované operácie v akej tarifnej triede). V TPV je celá výroba rozčlenená do jednotlivých výrobných fáz (etáp).

Základné vlastnosti:

Vybrané funkcie pri plánovaní:

Vybrané funkcie výrobného procesu:

Predvýrobné procesy:

Vybrané funkcie kalkulačného procesu:

Materiál, zásoby (ostatné funkcie sú v IS BarIS - skladové hospodárstvo):

Dielenské riadenie výroby:

Špeciálne: