"Jedným zo spôsobov ako znížiť variabilné náklady je optimalizácia prepravy tovaru (prepravnej logistiky)"

Modul doprava a logistika je určený spoločnostiam, ktoré vykonávajú distribúciu a rozvoz tovaru ku koncovému zákazníkovi bez ohľadu na to, či sa doprava vykonáva vlastnými autami, či externou prepravnou spoločnosťou. Modul svojou funkcionalitou pokrýva celú problematiku od plánovania trás, evidencie a výkazníctva automobilov, cez monitorovanie nakládky, prepravy, až po štatistické vyhodnotenie nákladovosti a tým aj efektivity rozvozu. Svoje vstupy čerpá z oblasti obchodu a nákupu, kde vznikajú požiadavky na odvoz a odvoz tovaru, materiálu či surovín. Spätne poskytuje týmto modulom možnosť sledovať stav dopravy na dokladoch ako aj informácie o finančnej nákladovej efektivite. Výstupy je možné v module controllingu podrobne analyzovať a spätne riadiť efektivitu budúcich výkonov v oblasti dopravy.

Modul doprava a logistika pozostáva z nasledujúcich navzájom nadväzujúcich častí:

Plánovanie dopravy – V tejto časti sú zbierané všetky požiadavky na dopravu. Do požiadaviek sú zaradené nielen doklady prepravy k zákazníkovi (dodacie listy, faktúry, vyriešené reklamácie), ale aj požiadavky na dovoz tovaru, či materiálu od dodávateľov. Z požiadaviek sú generované cestovné príkazy, pričom systém pre optimálne rozdelenie zobrazuje sumárne údaje o objeme, hmotnosti, počte paliet a počte zákaziek na danom doklade. Samotné vytvorenie cestovných príkazov, t.j. rozdelenie zákaziek na rozvoz, je možné vykonávať použitím niektorého z módov fungovania dopravy, poprípade ich vzájomnou kombináciou:

  • pevné rozvozné linky – v prípade radenia zákazníkov do pravidelných rozvozných liniek (smerov), systém predgeneruje údaje za každý smer zvlášť a obsluha preradením nevyťažených smerov, či odľahčením preplnených smerov, urobí konečnú finalizáciu rozdelenia zákaziek na dané cestovné príkazy.
  • delenie podľa regionálneho členenia – pri tomto móde činnosti systém vytvára sumáre podľa jednotlivých miest, okresov a krajov. Sumované sú údaje o objeme, hmotnosti, počte paliet a počte zákaziek. Obsluha na základe znalosti regionálnych pomerov vytvára jednotlivé cestovné príkazy.

Územná optimalizácia trás – využíva podrobnú profesionálnu mapu Slovenskej a  Českej republiky spolu s databázou geografických údajov (obce, ulice, cesty, zákazy vjazdu, vzdialenosti). Pomocou nich systém dokáže optimalizovať poradie jednotlivých zastávok v cestovnom príkaze tak, aby bol vytvorený najoptimálnejší variant trasy cestovného príkazu. Táto optimalizácia môže byť vykonaná s ohľadom na spotrebu, na dĺžku trvania trasy, prejdenú vzdialenosť alebo očakávaný čas doručenia (presné časy vykládok v reťazcoch, či otváracie hodiny v raňajšom čase, v čase obedných prestávok,...). Výsledkom je určenie poradia zastávok a očakávané časy prepravy, vykládky a očakávaného príchodu. Územná optimalizácia trás nie je obsahom základného balíku modulu Doprava. Táto príplatková funkcionalita podlieha osobitnému licencovaniu z dôvodu využíva optimalizačných knižníc tretích strán.

Cestovné príkazy – slúžia pre prácu s vytvorenými cestovnými príkazmi, na celú evidenciu a výkazníctvo dopravy. Na každom príkaze je evidované auto a vodič, ktorý ho vykonal, čas, tachometer odchodu a príchodu, ako aj jednotlivých zastávok na trati. Na základe porovnania s údajmi vygenerovanými z územnej optimalizácie systém dokáže vyhodnotiť kritické stavy dopravy ako sú:

  • veľká, alebo aj krátka prejdená vzdialenosť medzi dvomi predajňami
  • dlhé alebo krátke časové trvanie danej trasy
  • dlhý čas vykládky
  • nedodržanie optimálneho poradia
  • prekročenie priemernej rýchlosti (vplyv na spotrebu)

Z cestovného príkazu pred závozom systém tlačí nakládkový, vykládkový list, plán cesty, ako aj samotné dodacie doklady. Zabezpečením tlače dokladov, až po uzavretí cestovného príkazu, sa znižuje manipulovanie dokladmi a vodič ich dostáva naraz, ihneď zoradené podľa optimálneho poradia.

Prepravné štatistiky a efektivita nákladov – z vyplnených údajov cestovných príkazov je možné vyhodnotiť prepravné náklady ku každému dodaciemu listu. K dispozícii je 11 metodík ako rozbiť cenu dopravy (kilometre krát cena za kilometer) celého cestovného príkazu do jednotlivých zastávok. Do úvahy systém berie objem, hmotnosť, počet paliet, cenu tovaru, vzdialenosti. Snahou je čo najobjektívnejšie rozdeliť celý náklad (hlavne cestu naspäť, kedy sa nič neviezlo) a tak získať na odbytových dokladoch informáciu o pravdivejšej marži, t.j. so zohľadnenou dopravou. V štatistickom okne je potom možné vyhodnocovať náklady na jednotlivých zákazníkov po obdobiach, regiónoch, vodičoch, autách,....

Uvedená technológia je použiteľná aj pre externých dodávateľov dopravy. Pri zavedení systému do prevádzky sa náklady na externé poskytovanie dopravných služieb znížili  o 10 až 15%. Systém môže v spojení s GPS a GSM poskytovať aktuálnu pozíciu dopravcu a generovať knihu jázd. Riešenie je vhodné aj pre dodatočné objednávky tovaru. V prípade, že sú autá naložené tovarom naviac, vodič je zároveň aj predajcom. Na základe objednávok po expedícii vie manažér dopravy rýchlo a efektívne poslať auto s potrebným tovarom k odberateľovi. Uvedený režim používajú najmä výrobcovia lahôdok.