"Modul účtovníctva a financií je navrhnutý tak, aby maximálne eliminoval ručné účtovanie dokladov."

IS BarIS pomocou systémovo nastavených predkontácií automaticky vykonáva účtovanie opakujúcich sa dokladov. Pracovníci účtovného oddelenia pomocou kontrolných nástrojov len dohliadajú na tok dát v systéme. Vysoká úspora času a spresnenie evidencie sa dosahuje implementáciou elektronickej komunikácie s obchodnými partnermi a s bankovými inštitúciami. 

Legislatívna podpora: 
Slovenská republika
Česká republikaZákladné vlastnosti:

 • podvojné účtovníctvo s možnosťou účtovať na neobmedzený počet stredísk, akcií a zákaziek
 • parametrizovateľná až 256 miestna alfanumerická analytika
 • každá účtovná položka sa vzťahuje na stredisko, doklad, partnera (možnosť sledovania saldokontných výberov podľa parametrov)
 • možnosť využitia automatického alebo dávkového systému zaúčtovávania dokladov, prípadne dodatočné úpravy účtovných operácií
 • paralelné účtovné obdobia, možnosť opravovať účtovné záznamy počas celého roka
 • zaznamenávanie všetkých účtovných operácií, možnosť sledovať kto, kde, čo a ako zmenil
 • možnosť spätného odstránenia a opätovného automatického nábehu celého systému, v prípade zistenia chýb v základných parametroch
 • voľný pohyb v rámci celého účtovného roku
 • uzamykanie účtovných období na úrovni dňa, mesiaca, roka
 • okamžité sumárne aj detailné prehľady saldokonta partnerov vrátane preddavkov
 • možnosť automatického ohlasovania pohľadávok vo fakturácii pri zadaní partnera, prehľad časového rozlíšenia pohľadávok a záväzkov
 • účtovné výstupy: súvaha, výkaz ziskov a strát, vnútropodniková výsledovka, výkaz CashFlow, hlásenie pre NBS, mesačné a kvartálne výkazy, …
 • automatické spracovanie, tlač upomienok a penalizačných faktúr
 • systém eviduje obraty, zisky na odberoch partnerov, ako aj zisk z predaja tovaru od konkrétneho dodávateľa
 • okamžité prehľady daňových dokladov DPH s triedením na vstupe a na výstupe
 • sumárna bilancia DPH za ľubovoľný časový úsek, až po tlač výstupu pre daňové priznanie DPH
 • evidencia a prehľad denných a mesačných uzávierok fiškálnych modulov
 • účtovanie v cudzích menách a kurzové rozdiely
 • dobropisy, halierové vyrovnania platieb
 • možnosť grafického zobrazenia mesačných, kumulatívnych, strediskových výnosov, nákladov a ziskov
 • konsolidovaná uzávierka v EURO alebo v ľubovoľnej mene s možnosťou zohľadniť podiel v spoločnostiach
 • plánovanie obratov, výdajov a zostatkov, ako aj ekonomických ukazovateľov v mesačných alebo ročných obdobiach
 • všetky tlačové zostavy podľa platnej legislatívy, množstvo kontrolných reportov