"Majetok v IS BarIS - efektívny nástroj pre evidenciu a odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku"

Modul majetku poskytuje užívateľovi v jednoduchej a prehľadnej forme informácie o evidencii majetku, jeho aktuálnych stavoch a hodnote. Každá evidovaná karta majetku na sebe vedie inventárne číslo. Okrem neho je možné na nej uviesť aj množstvo ďalších údajov, ako napr. miesto umiestnenia, obrázok majetku, čiarový kód, RFID tag. Výhodou nášho riešenia je okrem jednoduchosti a prehľadnosti aj možnosť vykonávania inventarizácie majetku prostredníctvom handheldu. Toto riešenie výrazne znižuje prácnosť inventarizácie a znižuje chybovosť na 0%. Systém umožňuje pomocou handheldu aj on-line premiestňovanie majetku podľa jeho aktuálneho umiestnenia.
Súčasťou tohto modulu je aj množstvo tlačových zostáv potrebných pre účtovníctvo a operatívnu evidenciu. Odpisovanie majetku sa vykonáva v súlade s platnou legislatívou (zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmu). Podnik si sám môže stanoviť n-možností spôsobu odpisovania. Vykonané odpisy sa automaticky zaúčtujú podľa prednastavených predkontácií do interného dokladu. V prípade mylných vstupných informácií o majetku, ktoré majú vplyv na vykonané účtovné zápisy o zaradení a odpisovaní, máte k dispozícii nástroj pre jednoduchú opravu. Práca s majetkom je efektívna a umožňuje aj hromadnú úpravu dát na základe prepojenia informácií.

Základné vlastnosti:

 • samostatná účtovná a daňová evidencia ocenenia majetku
 • užívateľské definície účtovných metód odpisovania jednotlivých zložiek majetku
 • sledovanie majetku podľa zodpovedných osôb, stredísk a miesta umiestnenia
 • sledovanie stavu a pohybov majetku podľa činností, zákaziek  
 • rôzne spôsoby odpisovania : 
  • časovo
  • ročne
  • podľa počtu uskutočnených operácií
 • rôzne rozloženie odpisov v rámci kalendárneho roka na základe sezóny
 • evidencia obrázkov, návodov a popisov ku karte majetku
 • inventúra majetku pomocou čiarového kódu s označením umiestnenia v organizácií

Základné tlačové zostavy:

 • odpisové plány – plánovanie daňových a účtovných odpisov
 • rekapitulácie odpisov – množstvo výstupov triedené podľa rôznych kritérií
 • číselníky – klasifikácia produkcie, prehľad odpisových masiek
 • inventúrne súpisy majetku – množstvo výstupov triedené podľa rôznych kritérií
 • knihy a prehľady majetku podľa dátumu obstarania, polohy, zaradenia, užívateľa, účt.strediska atď.
 • zaraďovací, vyraďovací protokol
 • karta / karty majetku a pod. 

Ďalšie možnosti v spolupráci s modulom BarIS.NET:

 • evidencia poistných zmlúv
 • evidencia zápožičiek
 • evidencia termínov opráv a revízií
 • evidencia a zabezpečovanie zdrojov (pomocou Workflow je možná rezervácia majetku pre jednotlivých užívateľov)
 • vytváranie rôznych on-line prehľadov o majetku a jeho stave v prostredí intranetu/internetu