"Person HUMAN RESOURCES - nezávislé riešenie riadenia ľudských zdrojov"

Stručná charakteristika jednotlivých modulov:

Modul Person HR - PERSONALISTIKA

Smer - spracovanie personálnych údajov vrátane možnosti vkladania fotografických dokumentov, s rešpektovaním zákona o ochrane osobných údajov. Umožňuje centrálnu evidenciu informácií viacerých organizačných jednotiek v spoločnosti.

EVIDENCIA:

 • osobné údaje zamestnanca a fotografie
 • zaradenie zamestnanca v stromovej štruktúre spoločnosti
 • popis pracovného miesta
 • sledovanie histórie a vývoja pracovníka v organizácii
 • evidencia krízového manažmentu spoločnosti (zastupiteľnosť)
 • údaje o vzťažných osobách zamestnanca
 • údaje o kvalifikácii zamestnanca
 • dosiahnuté stupne vzdelania, odpracované roky, celková prax zamestnanca, absolvované školenia, kurzy a tréningové programy (odbor, čas, náklady)
 • evidencia zverených predmetov a hmotnej zodpovednosti
 • evidencia a sledovanie využívania jednotlivých sociálnych programov
 • plánovanie potrieb zamestnancov, spoločnosti, cien práce, vývoja pracovných miest
 • plánovanie vzdelávania, atestácií a iných odborných skúšok zamestnancov
 • hodnotiace informácie od priamych nadriadených
 • evidencia priorít jednotlivých pracovníkov pre ďalšie smerovanie a plánovanie rastu
 • zdravotné poistenie zamestnanca, doplnkové dôchodkové poistenie
 • záväzky zamestnanca voči organizácii a naopak
 • odchod do starobného dôchodku a dôchodky zamestnancov
 • evidencia vyradených zamestnancov
 • evidencia voľných pracovných miest
 • evidencia uchádzačov o zamestnanie
 • akýkoľvek iný typ informácie o zamestnancovi s tým, že typ sledovanej informácie si definuje užívateľ sám, podľa vlastnej potreby

Modul Person HR - PRACOVNÉ VZŤAHY

Smer - vytvorenie a ukončenie pracovného vzťahu.

EVIDENCIA:

 • všetky údaje týkajúce sa konkrétneho pracovného vzťahu zamestnanca, dodatky k pracovnému  vzťahu (informácie o pracovnom zaradení zamestnanca, spôsobe odmeňovania, dekrétové zložky mzdy), vrátane histórie všetkých dohôd o zmene pracovnej zmluvy
 • 20 voliteľných dekrétových zložiek mzdy (funkčného platu)
 • evidenčný stav zamestnanca
 • nároky na čerpanie a krátenie dovolenky - pre konkrétny pracovný vzťah

SPRACOVANIE:

 • prijatie zamestnanca do pracovného pomeru, pracovnú zmluvu a doplnok k pracovnej zmluve
 • (platový výmer), dohodu o hmotnej zodpovednosti, pracovnú náplň a ďalšie výstupy podľa potreby
 • ukončenie pracovného vzťahu zamestnanca, vrátane automatického vysporiadania zostatkov dovolenky
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • zápočet odpracovanej doby zamestnanca
 • tlač a editácia dokumentov (pracovné a iné zmluvy, zápočtové listy....)

Modul Person HR - ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

Modul odmeňovanie je určený pre výpočet nadtarifných motivačných zložiek mzdy. Modul je možné nastaviť podľa potrieb konkrétnej organizácie, na základe predloženého algoritmu výpočtu týchto zložiek mzdy. Obsahuje evidenciu rôznych sociálnych programov a ich vyhodnocovanie.

MOŽNOSTI SPRACOVANIA:

 • konkrétnej odmeny v závislosti od typu a percenta odmeny, odpracovanej doby, výšky obratu, resp. iných premenných
 • odmeňovanie pre vybranú množinu zamestnancov na základe kritérií užívateľa
 • možnosť zadávania algoritmov – pre výpočet bonusov, prémií a rôznych iných kolektívnych odmien(fond vedúcich...)
 • otvorenosť systému s možnosťou databázovej konfigurácie algoritmu výpočtu (užívateľských packages v DB).
 • sociálne programy

Modul Person HR - DOCHÁDZKA

Modul dochádzka slúži na evidenciu a vyhodnocovanie dochádzky, napojenie na dochádzkové systémy (kartičky, čiarové kódy, odtlačky prstov...), evidenciu a vyhodnocovanie výkonov (pri normatívoch produkcie), možnosť výpočtu miezd a platov,...

EVIDENCIA:

 • dochádzkové systémy
 • ručná evidencia
 • cez internet, intranet
 • možnosť napojenia na výrobné linky a iné zariadenia na evidenciu výkonov
 • importy z dátových súborov
 • hromadné zadávanie

Modul Person HR - MZDY A PLATY

Jednoduché a prehľadné komplexné spracovanie úloh v oblasti miezd, a zároveň podrobné spracovanie údajov zamestnancov. Modul sa tvoril na základe dlhoročných skúseností a sú v ňom zahrnuté vlastnosti, na ktoré používatelia upozorňovali počas praktického používania.

SPRACOVANIE A VÝPOČET:

 • viaczložkovej tarifnej mzdy (funkčného platu)
 • mzda časová, úkolová, podielová, paušálna….
 • mesačných, hodinových, podielových a úkolových miezd, na základe preddefinovaných kalendárov
 • rozvrhu pracovnej doby (môže si ich nadefinovať samotný užívateľ podľa vlastnej potreby - jednosmenné, viacsmenné, nepretržité, skrátené,...)
 • príplatkov ku mzde podľa odpracovanej doby a iných definovaných kritérií
 • náhrad mzdy a príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
 • priemerov pre celodenné náhrady a priemerov pre dávky nemocenského poistenia
 • prémií a odmien podľa parametrov platných pre konkrétne mzdové obdobie
 • doplnkového dôchodkového poistenia
 • mzdy zamestnanca aj v prípade, že v priebehu mesiaca je preradený na iné nákladové stredisko a v tomto období má použitý iný tarifný plat
 • zadávanie vstupov pre mesačné úpravy cez importné dávky a formulárové vstupy hromadné aj individuálne
 • daňových povinností a odvodov do fondov
 • jednorazových a dlhodobých zrážok, automatické vysporiadanie dlhodobých zrážok v prípade, že si užívateľ nadefinuje celkovú sumu záväzku
 • riadnych záloh a mimoriadnych záloh
 • mzdových nákladov na závody, strediská, zákazky, činnosti a pracovné kategórie
 • vďaka užívateľským online číselníkom je možné, aby si užívateľ sám prispôsoboval formu a obsah výstupných zostáv typu výplatná páska, mzdový list, rekapitulácia. Samozrejmosťou je elektronická komunikácia so sociálnou poisťovňou, doplnkovou dôchodkovou poisťovňou, daňovým úradom, treximou a bankovými inštitúciami.

Vstupné údaje pre výpočet (neprítomnosti a odchýlky od mzdy, prémie, odmeny a iné zložky mzdy) sa dajú importovať z dochádzkového systému, resp. textových súborov. Taktiež je možné ich vložiť aj formou hromadného zadávania pre konkrétnu mzdovú položku. Zároveň si užívateľ kedykoľvek v priebehu spracovania miezd, jednoduchým spôsobom sám kontroluje sumáre za jednotlivé zložky mzdy, podľa vlastných kritérií.

MOŽNOSTI ANALÝZY:

 • mzdové položky v ľubovoľnom časovom období
 • rôzne druhy prehľadových a užívateľských zostáv, ktoré je možné prispôsobiť potrebám danej organizácie
 • základné výstupné zostavy ako rekapitulácie, výplatné pásky , mzdové listy môže užívateľ používať viac typov a okrem štandardne dodávaných si môže ďalšie voľne vytvoriť podľa vlastného návrhu.

ROZÚČTOVANIE MIEZD - MOŽNOSTI SPRACOVANIA:

 • účtovných predpisov pre konkrétnu množinu mzdových položiek
 • špecifikáciu podľa zvolených kritérií (nákladové strediská, zákazky, činnosti, pracovné kategórie alebo iné podmienky zvolené užívateľom)
 • opakovaná možnosť predkontácie, tlač výstupov účtovnej predkontácie, obratovej predvahy
 • vďaka flexibilite IS je možné okamžite po spustení predkontácie miezd urobiť sumárne kontroly a to nie len za konkrétne účtovné predpisy, ale aj iné kritériá napríklad syntetický, analytický účet, str. MD, D, konkrétne účtovné stredisko a pod.

TLAČ:

všetky potrebné dokumenty vyžadované platnou legislatívou, vrátane grafického spracovania jednotlivých dokumentov pre jednotlivé organizácie

Na základe štatistického spracovania mzdovo-personálnych údajov a robenia analýz v spoločnosti sa dajú údaje analyzovať pomocou definovaných vzorcov a algoritmov s číselnými a grafickými výstupmi. Napr.

 • demografický vývoj
 • miera fluktuácie
 • nákladové analýzy
 • prierezové analýzy
 • analýzy využívania jednotlivých zdrojov a ich efektivita
 • a iné,

pričom analýzy môžu byť vytvárane podľa jednotlivých stredísk a organizačných zatriedení v spoločnosti. Dajú sa porovnávať jednotlivé obdobia a jednotlivé organizačné celky. Taktiež je možné vytvárať skupiny, vyhodnocovať plány, vyťaženosť a efektivitu pracovných pozícií do najmenších detailov, a iné analýzy.

MOŽNOSTI A TECHNICKÉ SPRACOVANIE

V celej oblasti riešenia Person HR je možné využívať štandardnú funkcionalitu vyhľadávania pomocou filtra a triedenie podľa ktoréhokoľvek údaju v databáze. 
Možnosť rýchleho vyhodnocovania a tvorby rôznych štatistík (napr. využitím funkcionality kontingenčnej tabuľky) bez potreby tvorby nových reportov. Užívateľ si sám zvolí údaje, ktoré chce vidieť na obrazovke. 
Bezpečnosť z hľadiska ochrany osobných údajov je zabezpečená heslami, prístupovými právami a aplikačne, z hľadiska ochrany samotných dát automatickým zálohovaním a uzamknutím spracovaného mzdového obdobia bez možnosti spätnej zmeny týchto údajov. Každý záznam v databáze má vedenú históriu. Nie je problémom v ktoromkoľvek okamihu prezerať údaje spätne zo spracovaných mzdových období a formou výstupov s údajmi platnými zvolenému obdobiu.

Medzi ďalšie základné prednosti Person HR patria:

 • jedinečnosť uloženia údajov podvojnosť údajov je použitá len v prípadoch, kde skúsenosť potvrdila opodstatnenie, t.z. že porušenie tohto pravidla je len tam, kde sme optimalizáciou overili, že prístupy užívateľa k dátam budú efektívnejšie z hľadiska rýchlosti pri vytváraní výberov , filtrov a výstupov
 • prístupnosť k údajom garantované prístupovými právami k jednotlivým formulárom, položkám a filtrovaným hodnotám
 • integrita uchovávaných dát
 • sledovanie legislatívnych zmien v mzdovej a personálnej oblasti nie len z hľadiska upgradu programu, ale informovania užívateľov formou zmenových listov
 • automatické prepojenie s účtovníctvom a homebankingem
 • spolupráca s aplikáciami MS Windows : napr.Word, Excel a pod., prípadne možnosť vytvorenia kontingenčných tabuliek priamo v zoznamových oknách
 • prepojenosť na dochádzkové systémy
 • veľmi dôsledná evidencia organizačnej štruktúry, pracovných miezd a vzdelávania zamestnancov
 • originálne tlačové výstupy schválené konkrétnymi inštitúciami, poprípade elektronická komunikácia so všetkými inštitúciami, ktoré takúto formu komunikácie podporujú
 • možnosť tvorby ďalších tlačových výstupov, či už pracovnoprávnych písomností, alebo rôznych druhov potvrdení podľa potreby konkrétneho užívateľa - v textovej a grafickej úprave
 • vykonanie prípadných úprav programu priamo podľa potreby užívateľa, hlavne v oblasti odmeňovania a ďalších motivačných prvkov, ktoré bývajú u každého užívateľa špecifické

Meniaca sa legislatíva si vyžaduje neustále sledovanie a upravovanie softvérového riešenia. KASO Technologies, s.r.o. udržiava moduly miezd a personalistiky v 100% súlade s platnou legislatívou po celú dobu životnosti systému. So supportom majú naši zákazníci dobré skúsenosti. Ešte sme neevidovali reklamácie, spory, či nespokojnosť pre nedodržanie legislatívneho rámca. Užívatelia dostávajú pri legislatívnych zmenách tzv. zmenové listy a súbory na vykonanie zmien v dostatočnom predstihu, v službe podpory k systému Person HR.