"Manažérsky modul prehľadným spôsobom sprostredkováva informácie pre operatívne a strategické riadenie podniku"

Manažérsky modul predstavuje z hľadiska riadenia spoločnosti základný informačný zdroj, ktorý ponúka komplexný pohľad na stav spoločnosti, pričom jednotlivé údaje sú získané a spracované z ostatných modulov IS. Modul jednoduchou a názornou formou zobrazuje základné štatistiky, ktoré napomáhajú vytvárať obraz o aktuálnom stave spoločnosti.

Základné vlastnosti:

 • Základné štatistiky o sklade
  • obrátkovosť
  • priemerná skladová zásoba
  • ziskovosť
  • ležiaky
  • analýza skladových pohybov
  • top štatistiky
  • optimalizácia sortimentu
  • ostatné
 • Základné finančné štatistiky
  • analýza finančných pohybov
  • finančné analýzy
   • čistý činný kapitál
   • obrat celkových, fixných a obežných aktív
   • viazanosť celkových, fixných a obežných aktív
   • doba obrátky celkových zásob, výrobných zásob, nedokončenej výroby, výrobkov
   • rentabilita investovaného kapitálu
   • rentabilita vlastného kapitálu
   • rentabilita tržieb
   • rentabilita nákladov
   • solventnosť
   • obrat pohľadávok
  • finančný forecast
  • budget analyzér
 • Základné účtovné štatistiky
  • účtovné štatistiky
   • analýza sledovania riadkov výstupných zostáv (súvaha, výkaz ziskov a strát) podľa mesiacov, účtovných stredísk, zákaziek, účtovníkov atď. v číselnej a grafickej forme
  • účtovné analýzy
  • ostatné
 • Plánovanie
  • obchodné plány
  • finančné plány
  • účtovné plány

Doporučená podpora:

 • BarIS.NET - Manager - rozšírenie manažérskeho modulu v prostredí intra / internetu